ValenciàEspañol

Ple de l'Ajuntament / Sessió ordinària.


ORDRE DEL DIA
A) PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors de data 7 de juliol de 2017 (minuta 7/2017) i de 27 de juliol de 2017(minuta 8/2017).

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans.

2.1 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. Exp. 1391/2017.
2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Exp. 1506/2017

2.3 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2017, per crèdits extraordinaris. Exp. 1457/2017.

2.4 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2017 per crèdits extraordinaris. Exp.1491/2017.

2.5 Aprovació del Compte General, exercici 2016.

2.6 Sol·licitud de concessió de Creu al Mèrit Policial amb distintiu Roig a agents de policia local (Exp. 1465/2017).
3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans

3.1.Sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació ambiental i territorial de la Modificació Puntual núm. 9 d'Ordenació detallada de l'Homologació de les Normes Subsidiàries de Xeraco (Exp. 1179/2017)

4. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV.

4.1 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco-Acord Ciutadà en suport de les pensions públiques.

5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
6. Donar compte de l’aprovació de les línies fonamentals del Pressupost de l’ajuntament per a l’exercici 2018. (Exp. 1463/2017)

7. Donar compte de resolucions adoptades per alcaldia:

7.1 Resolució núm. 786/2017 sobre delegacions d'atribucions d'alcaldia en la Junta de Govern Local.

7.2 Resolució núm. 883/2017 sobre delegació temporal de funcions d'alcaldia en primer tinent d'alcalde.

8. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

9. Precs i preguntes.

 

Ajuntament de Xeraco  2012 · Plaça de l'esglèsia nº 3 · Fax: 96 289 25 40 · Tel.: 96 289 00 03 | Suggerències | Avís LegalMapa Web